Rhan 1 

Sawl, Faint

Faint sy’ ’da chi? MP3
Faint yw hwn?       MP3
Faint yw hon? MP3
Faint yw’r rhain? MP3
Punt yr un        MP3
Dwy bunt yr un MP3
Tair punt yr un MP3
Pedair punt yr un MP3