Rhan 2

     
Golchais i’r car MP3
Golchaist ti’r car MP3
Golchodd e’r car MP3
Golchodd hi’r car MP3
Golchon ni’r car MP3
Golchoch chi’r car MP3
Golchon nhw’r car MP3