Исходный язык
Целевой язык

Прямой поиск

mesur [] г. -
0. соразмерять [sərəzmʲə'rʲatʲ] г. - несов.
0. регулировать [rʲəgu'lʲirəvətʲ] г. - несов.
0. распределять [rəsprʲədʲə'lʲatʲ] г. - несов.
0. покрывать [pəkrɨ'vatʲ] г. - несов.
0. оценивать [ɐ'ʦɛnʲɪvətʲ] г. - несов.
0. отмерять [ətmʲə'rʲatʲ] г. - несов.
0. назначать [nəznɐ'ʧatʲ] г. - несов.
0. определять [əprʲədʲə'lʲatʲ] г. - несов.
0. измерять [ɪzmʲə'rʲatʲ] г. - несов.
0. мерить ['mʲerʲɪtʲ] г. - несов.
0. (снимать мерку)
0. оценить [əʦə'nʲitʲ] г. - сов.
mesur [] с. - м.
1. (единица измерения)
1. мера ['mʲɛrə] с. - ж.
2. измерение [ɪzmʲə'rʲenʲɪjə] с. - с.
3. размер [rɐz'mʲɛr] с. - м.
4. (измерительный инструмент)
4. мерка ['mʲɛrkə] с. - ж.
4. мерило [mʲə'rʲilə] с. - с.
5. (образ действий)
5. манера [mɐ'nʲɛrə] с. - ж.
5. алгоритм [əlgɐ'rʲitm] с. - м.
6. законопроект [zəkənəprɐ'jɛkt] с. - м.
7. мероприятие [mʲərəprʲɪ'jatʲɪjə] с. - с.
8. предел [prʲə'dʲɛl] с. - м.
9. метр ['mʲɛtr] с. - м. (единица длины; стихотворный размер)