Исходный язык
Целевой язык

Прямой поиск

rheolwr [] с. - м.
0. регулятор [rʲəgu'lʲatər] с. - м.
0. правитель [prɐ'vʲitʲəlʲ] с. - м. од.
0. управляющий [uprɐv'lʲajuɕɪj] с. - м. од.
0. заведующий [zɐ'vʲɛdujuɕɪj] с. - м. од.
0. руководитель [rukəvɐ'dʲitʲəlʲ] с. - м. од.
0. администратор [ədmʲɪnʲɪst'ratər] с. - м. од.
0. директор [dʲɪ'rʲɛktər] с. - м. од.
0. контролер [kəntrɐ'lʲor] с. - м. од. (работник)